تفریحی

                                       

 

هوراهوراهوراهوراهوراهورا

 


                              

                                        

                                   

                                                  

                                       

                 

                           

                          

                             

                                                           

                            

                          

 

                  
   
                                  
                                                     

       

                         

                

                                            

           

                           

          

   

            

 

          

         

made by Laie

made by Laie       

 

 

    

  

 


     

  

 

 

 

   

  

 

 

لبخند سوال تعجب شیطان فرشته سبز خمیازه هیپنوتیزم مشغول تلفن ناراحت قلب عصبانی گریه یول ساکت

خوشمزه دروغگو به من زنگ بزن چشمک خجالت از خود راضی خنده بامن حرف نزن قهر متفکر منتظر کلافه نیشخند زبان عینک

خنثی خواب دلقک آخ افسوس بای بای مژه ماچ نگران ابرو چشم ابله تشویق زبان وقت تمام

 بغل  دل شکستهاوه قهقهه بازنده هورا استرس گاوچران خیال باطل  money eyes whistling  feeling beat up

peace sign dancing shame on you bring it on hee hee chatterbox not worthy oh go on star  I don't know - New!not listening - New!

pig cow monkey chicken bug rose good luck coffee skull idea praying  on the phone - New!                              

                                        

                                   

                                                  

                                       

                 

                           

                          

                             

                                                           

                            

                          

 

                  
   
                                  
                                                     

       

                         

                

                                            

           

                           

          

   

            

 

          

         

made by Laie

made by Laie       

 

 

    

  

 


     

  

 

 

 

   

  

 

 

لبخند سوال تعجب شیطان فرشته سبز خمیازه هیپنوتیزم مشغول تلفن ناراحت قلب عصبانی گریه یول ساکت

خوشمزه دروغگو به من زنگ بزن چشمک خجالت از خود راضی خنده بامن حرف نزن قهر متفکر منتظر کلافه نیشخند زبان عینک

خنثی خواب دلقک آخ افسوس بای بای مژه ماچ نگران ابرو چشم ابله تشویق زبان وقت تمام

 بغل  دل شکستهاوه قهقهه بازنده هورا استرس گاوچران خیال باطل  money eyes whistling  feeling beat up

peace sign dancing shame on you bring it on hee hee chatterbox not worthy oh go on star  I don't know - New!not listening - New!

pig cow monkey chicken bug rose good luck coffee skull idea praying  on the phone - New!

 


آمار بازدید